Privacystatement 1Financial

1Financial, gevestigd op Winthontlaan 200, 3526 KV in Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het handelsregisternummer: 65946340, (hierna ook te noemen: “1F” of “wij” of “ons”), verwerkt persoonsgegevens.

 

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens over een natuurlijk persoon die direct of indirect herleidbaar zijn tot die persoon of waarbij de mogelijkheid bestaat om die informatie te herleiden naar de betreffende persoon (hierna ook te noemen: “u” of “betrokkene”).

 

1F hecht belang aan de bescherming van uw privacy en verwerkt persoonsgegevens daarom geheel in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna ook te noemen: “Avg”) die per 25 mei 2018 van kracht is in alle EU-lidstaten.

 

 1. Reikwijdte van dit privacystatement

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen:

 

 • klanten of toekomstige klanten van 1F;
 • bezoekers van de websites van 1F: 1financial.nl;
 • bezoekers van het kantoor van 1F;
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die met 1F contact opnemen of van wie 1F persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Indien het voor u niet duidelijk is of deze privacyverklaring op u van toepassing is, kunt u uiteraard contact met ons opnemen op de wijze zoals omschreven in artikel 10 van dit privacystatement.

 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

1F verwerkt alle persoonsgegevens die u zelf (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail, App of het formulier om een afspraak te maken op de website van www.1financial.nl) verstrekt. Daarbij kunt u denken aan persoonsgegevens (van u maar eventueel ook van uw fiscaal-partner en/of kind(eren) zoals:

 

 • NAW-gegevens en andere contactgegevens zoals uw e-mail adres en telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • paspoortnummer;
 • burgerlijke staat;
 • organisatie en functie;
 • bankgegevens;
 • alle andere informatie die noodzakelijk is voor het doel waarvoor die informatie is verstrekt en die vrijwillig door de betrokkene aan 1F ter beschikking wordt gesteld;

1F maakt tevens gebruik van Google Analytics om de bezoekersstromen van de websites: te zie ook onder nummer 9 van dit privacystatement).

 

 1. Verwerkingsdoeleinden

1F verwerkt alle persoonsgegevens die noodzakelijk en ter zake dienend zijn om haar diensten aan u te kunnen verlenen. Dat betekent in ieder geval dat 1F persoonsgegevens verwerkt met als doel:

 

 • het aangaan en uitvoeren van door u en 1F gesloten overeenkomst(en);
 • het onderhouden van (klant)contact, waaronder mede verstaan het verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie waar u om heeft verzocht;
 • het uitvoeren van activiteiten gericht op vergroting van het klantenbestand;
 • het verzenden van facturen;
 • het optimaliseren van de websites van 1F: 1financial.nl;
 • het meten en bijhouden van algemene gebruikersstatistieken van de website van 1F
 1. Grondslagen voor de verwerking

1F verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de hierna volgende wettelijke grondslagen:

 

 • door u gegeven toestemming. Met toestemming wordt bedoeld; iedere vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee u aanvaardt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. De verleende toestemming kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst waarbij u c.q. uw onderneming partij bent;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op 1F rust, zoals – gelet op de specifieke dienstverlening van 1F – verstrekking van gegevens aan de Belastingdienst;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van 1F, zoals fraudepreventie of marketingdoeleinden.
 1. Beveiliging van persoonsgegevens

1F heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen waardoor uw persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat uw persoonsgegevens onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 

 1. Bewaren van persoonsgegevens

1F bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 1F hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • gegevens uit hoofde van de gesloten overeenkomst: 7 jaar na het eindigen van de overeenkomst;
 • administratieve en financiële gegevens: 7 jaar na vastlegging van die gegevens;
 • gegevens van sollicitanten: 3 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • gegevens van bezoekers van de website: maximaal 26 maanden na vastlegging van die gegevens.
 1. Delen van persoonsgegevens

1F kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverlenende organisaties (“verwerkers”) inschakelen om uitvoering te geven aan de verwerkingsdoeleinden zoals onder artikel 3 van dit privacystatement is omschreven. Met die verwerkers sluit 1F een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Avg daaraan stelt. Uw rechten worden door de verwerker op dezelfde wijze gewaarborgd als 1F die rechten waarborgt en zoals die in dit privacystatement zijn omschreven.

1F deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

 1. Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

1F deelt geen persoonsgegevens met derden die zich buiten de EER bevinden.

 

 1. Gebruik van cookies

1F maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om de statistieken van een website te analyseren door het gebruik van analytische cookies. 1F heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld (anonimiseren van uw IP-adres) waardoor het gebruik van Google Analytics is uitgezonderd van de cookiewet. Voor het plaatsen van deze analytische cookies heeft 1F geen toestemming nodig, omdat het plaatsen van deze cookies geen gevolgen heeft voor uw privacy. U kunt wel zelf het plaatsen van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

 1. Rechten en verzoeken

U hebt als betrokkene de volgende rechten:

 • het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien deze niet langer nodig zijn voor het doel waardoor deze zijn verkregen, behoudens de gevallen waarin 1F die gegevens op grond van een wettelijke plicht dient te bewaren;
 • het recht op beperking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere organisatie;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt voor verder informatie of voor het indienen van een verzoek zoals hierboven genoemd, contact opnemen met 1F door een e-mail te zenden aan: info@1financial.nl

 

 1. Wijzigingen privacystatement

1F kan dit privacystatement op ieder moment wijzigen. De meeste actuele versie van dit privacystatement is te allen tijde op de website van 1F gepubliceerd. 1F adviseert u daarom om met regelmaat de website van 1F te raadplegen.